معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اطلاعات پروژه

وب سایت: وبسایت معاونت غذا و دارو
آدرس سایت: http://fdo.sums.ac.ir/
مدت زمان: 4 ماه
فناوری طراحی:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

  نرم افزار را با کار خود هماهنگ کنید،
  نه کارتان را با نرم افزار
  -------------------
  مشاوره و کارشناسی
  ۰۹۱۷۹۱۷۸۷۴۸
  ۰۹۱۰۷۰۰۴۴۹۱